Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – BENNU DESIGN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de offerte.

De diensten worden geleverd in samenspraak met de koper maw de koper gaat volledig akkoord met de geleverde diensten na betaling van zijn (voorschot)factuur.

De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De diensten blijven eigendom van Bennu Design tot de volledige betaling van klant maw betaling van zijn slotfactuur.

Klachten betreffende de geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Onze diensten zijn contant betaalbaar voor aanvang project (of in samenspraak).

De geleverde dienst blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de diensten in hun staat bewaren (Malware en hacking veroorzaakt door zwakke wachtwoorden en niet ge-update hostingbedrijven zijn niet onze verantwoordelijk).

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden.

Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. 
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Bennu Design is een merknaam en de firma staat geregistreerd onder BTW-nummer 0826.299.448.

Alle rechten voorbehouden.